Start Obowiązek informacyjny
Obowiązek informacyjny PDF Drukuj
wtorek, 27 października 2015 14:04

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest: Przedszkole Publiczne w Czańcu ul. Królewska 16.

  • Dane osobowe dzieci / rodziców zbierane są w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

  • Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dzieci zbierane są w celu identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka

  • Dane osobowe pracowników zbierane są w celu zatrudnienia, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób uczących się

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych oraz ustaw i rozporządzeń dotyczących dokumentacji nauczania (Rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, oraz rodzajów tej dokumentacji) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. Art. 221 ), jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

Dane są udostępniane organom na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiot na podstawie zawartych umów powierzenia zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Każdemu przysługuje:

  • Prawo dostępu do swoich danych

  • Prawo ich poprawiania

  • Prawo kontroli przetwarzania

  • Prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

  • Prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Poprawiony: piątek, 27 listopada 2015 11:13