Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://czaniecprzedszkole1.eu/

Data publikacji: 2018-09

Data aktualizacji: 2022-03-28

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2021-03-31

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite – powermapper.com.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Ficoń , kancelaria@czaniecprzedszkole1.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (33) 810 95 09 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl


Dane teleadresowe siedziby Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu

Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu, ul. Królewska 16, 43-354 Czaniec tel.+(33) 810 95 09, e -mail: kancelaria@czaniecprzedszkole1.eu


Dostępność architektoniczna siedziby Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu

Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu zlokalizowane jest w budynku przy ul. Królewska 16, 43-354 Czaniec. Do budynku prowadzi wejście główne, poprzedzone parkingiem . Budynek nie posiada windy. W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. +48 (33) 810 9 509. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem będzie siedziba główna Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu ul. Królewska 16, 43-354 Czaniec.

Tłumacz języka migowego

W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

  1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  2. Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na siedem dni roboczych przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:

Przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:

  • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
  • informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;
  • przewidywany termin wizyty w ;
  • preferowana forma kontaktu w celu umówienia spotkania;
  • metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)

Zgłoszenie można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@czaniecprzedszkole1.eu
  • listownie na adres Publicznego Przedszkole nr 1 w Czańcu, ul. Królewska 16, 43-354 Czaniec
  • złożyć bezpośrednio w siedzibie Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: https://czaniecprzedszkole1.plW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Jarguz
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej kancelaria@czaniecprzedszkole1.euNr telefonu osoby kontaktowej –  (33) 810 95 09

Skip to content