Historia przedszkola

Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu

rys historyczny

 

Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu mieści się w zabytkowym dworku, który otacza piękny
o każdej porze roku zabytkowy park. Budynek ten powstał pod koniec XIX wieku . Właścicielami dworku w okresie przedwojennym byli właściciele Fabryki Tektury w Żywcu.
W czasie wojny w budynku stacjonowali niemieccy żołnierze. Po II wojnie światowej zakład przeszedł na własność państwa, a w dworku powstała ochronka dla małych dzieci, sala widowiskowa i mieszkania dla pracowników fabryki. W ochronce znalazły opiekę dzieci w wieku od 2 do 7 lat z rodzin pracowników fabryki tektury, jak również dzieci miejscowych rolników.
W roku 1950 w miejsce ochronki powstało Przedszkole Zakładowe przy Fabryce Tektury w Czańcu. Początkowo było to przedszkole jedno oddziałowe czynne 5 godzin dziennie, później w roku 1955 wydłużyło czas pracy do 9 godzin . Przedszkolem kierowała wówczas Pani Anna Błasiak.
 
W roku 1960 przekształcono przedszkole z zakładowego na Państwowe Przedszkole i powstały w nim dwa dziewięciogodzinne oddziały. W tym okresie przedszkole zajmowało część północną dworku i korzystało z pięknego parku, gdzie znajdowała się lipowa altana z basenem i ścieżki spacerowe.

W kolejnych latach dzięki ogromnym staraniom Pani dyrektor Anny Błasiak, wsparciu kierownictwa fabryki tektury oraz pomocy rodziców, w przedszkolu przeprowadzono wiele koniecznych prac takich jak: wykonanie tarasu wejściowego do przedszkola, wykonanie centralnego ogrzewania w pomieszczeniach przedszkolnych, wymianę podłóg, położenia parkietów w salach zabaw. Ponadto wyposażono przedszkole w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Wzbogacono również plac zabaw dla dzieci o nowe urządzenia ogrodowe oraz odnowiono elewację budynku .

Przedszkole rozwijało się i cieszyło się w środowisku bardzo dobrą opinią. Rodzice znajdujący pracę w okolicznych zakładach pracy chętnie posyłali swoje dzieci  do przedszkola, gdzie znajdowały dobre warunki do zabawy i nauki, smaczne jedzenie oraz ciepłą i serdeczną atmosferę.
W 1984 roku, po 31 latach kierowania placówką na emeryturę odeszła Pani Dyrektor Anna Błasiak, a dyrektorem przedszkola została Pani Urszula Dudek.
W przedszkolu działały wówczas dwa dziewięciu godzinne oddziały: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Do każdego z nich uczęszczało po 30 dzieci. Dzieci miały do dyspozycji dwie sale zabaw, dwie jadalnie , łazienkę oraz szatnie w korytarzu. Budynek, w którym mieściło się przedszkole pozostawał w dalszym ciągu własnością fabryki tektury. Pracownicy zakładu, dzięki przychylności kierownictwa fabryki, chętnie pomagali w przeprowadzeniu bieżących napraw oraz pilnych prac remontowych w placówce.
W 1987 roku Gmina Porąbka podjęła starania o odkupienie budynku lub jego przekazanie na cele oświatowe. Procedury związane z kupnem lub przejęciem budynku przeciągały się w czasie. Chociaż prowadzono na bieżąco doraźne prace remontowe, stan budynku z roku na rok pogarszał się. Było to wynikiem braku środków finansowych na przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku, który użytkowany był przez od wielu lat przez oświatę oraz pracowników fabryki. Mimo nie uregulowanego prawa własności, rozpoczęto prace związane z oddzieleniem budynku przedszkola od Fabryki Tektury w Czańcu.

Dzięki staraniom Pani Dyrektor Urszuli Dudek doprowadzono wodę z wodociągu do części budynku użytkowanej przez przedszkole, doprowadzono gaz, podłączono telefon, podjęto starania o podłączenie odrębnej linii elektrycznej. Doprowadzenie gazu stało się dużym udogodnieniem dla funkcjonowania przedszkola. Dzięki temu zmieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe, piec węglowy w kuchni przedszkolnej zastąpiono kuchenkami gazowymi oraz przeprowadzono generalny remont kuchni.
W 1991 roku prowadzenie przedszkoli zgodnie z Ustawą o systemie oświaty stało się zadaniem własnym gmin, a wszystkie przedszkola stały się finansowane przez samorządy gminne . Przedszkole zmieniło swoja nazwę na Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu.
Budynek przedszkola został przejęty od Fabryki Tektury w Żywcu przez Gminę Porąbka 
w roku 1992 z zastrzeżeniem, że w dalszym ciągu w budynku pozostaną mieszkający tam lokatorzy – pracownicy Fabryki Tektury w Czańcu.
W związku z dużą liczbą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w roku 1992 tzw. zerówki ze szkół zostały przeniesione do przedszkoli. Zaistniała wówczas konieczność utworzenia 
w naszym przedszkolu trzeciego oddziału, który przez dwa lata mieścił się w małym pomieszczeniu jadalni. Oddział ten czynny był początkowo 5 godzin dziennie, później 8 godzin.
W 1993 roku na emeryturę odeszła Pani Dyrektor Urszula Dudek, a dyrektorem przedszkola została Pani Bogusława Błasiak.
Podjęto wówczas starania o wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przedszkolnych oraz zaadaptowanie pomieszczeń po lokatorach na salę zabaw dla utworzonego oddziału. Pomieszczenia te zostały przekazane na cele przedszkola w październiku 1994 roku, po czym dzięki przychylności władz gminy przystąpiono do prac remontowych.
W marcu 1995 roku zakończono prace remontowe, a w odzyskanych pomieszczeniach powstała sala zabaw dla dzieci, łazienka oraz szatnia dla personelu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników przedszkola i rodziców, udało się również zgromadzić znaczne środki finansowe, które przeznaczono na wyposażenie nowej sali zabaw: zakupiono meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt RTV. W tym też roku wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniach przedszkolnych, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo i warunki pobytu dzieci
w przedszkolu.
 
W miarę posiadanych środków władze gminy środków w kolejnych latach w przedszkolu przeprowadzono wiele pilnych i koniecznych prac:
wykonano modernizację i adaptację kuchni
przeprowadzono remont łazienki dla dzieci oraz dla personelu
wymieniono drzwi wejściowe do przedszkola
wzbogacono plac zabaw o nowe urządzenia
podłączono nowy zbiornik na ścieki
dokonano wymiany całej instalacji elektrycznej
dokonano częściowej wymiany grzejników CO i pieca CO
dokonano wymiany drzwi w piwnicy
wykonano oświetlenie placu przedszkolnego
na bieżąco prowadzono prace remontowo – malarskie itp.
 
Stuletni budynek przedszkola wymagał jednak remontu generalnego, dlatego od wielu lat czyniono starania o wymianę więźby i pokrycia dachu, wymianę okien oraz wykonanie elewacji zewnętrznej budynku.
Fundusze pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoliły na przeprowadzenie remontu kapitalnego dachu, wymianę okien, wyremontowanie pomieszczeń po lokatorach i wyposażenie tych pomieszczeń w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz utworzenie
IV oddziału z salą zabaw dla dzieci, jadalnią łazienką i szatnią.
 
Doposażono również przedszkole w sprzęt: stoliki, krzesełka, leżaki, meble, sprzęt RTV, DVD, sprzęt AGD, ksero, sprzęt komputerowy. Wykonano chodnik do przedszkola oraz utworzono parking przedszkolny.
Ogromny udział w pozyskiwanie środków na doposażenie placówki w sprzęt, pomoce dydaktyczne
i zabawki ma prężnie działająca Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna. Wszyscy członkowie Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej aktywnie włączyli się w pozyskiwanie środków na zakup urządzeń na nowy plac zabaw dla dzieci.
Utworzony plac zabaw dla dzieci młodszych został częściowo wyposażony i otwarty we wrześniu 2009 roku . W roku 2010 wzbogacono go o piaskownicę, karuzelę i stoliki , utwardzono również drogę dojazdową do przedszkola
 
 
W roku szkolnym 2010/2011 w przedszkolu realizowany był projekt „Bystry Przedszkolak 'realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w realizacji programu „ Mały Odkrywca w przedszkolu ” , którego celem było wprowadzenie nowego słownictwa , zabawa słowami , rozwiązywanie różnych problemów poprzez eksperymentowanie, poznawanie różnych kultur i regionów, wcielanie się w różne role podczas minidram i innych form teatralnych.
Program był dla dzieci bardzo ciekawą przygodą poznawczą, której celem była nauka czytania poprzez zabawę. Dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu przedszkole wzbogaciło się o sprzęt komputerowy , RTV oraz wiele ciekawych pomocy dydaktycznych.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 100 dzieci, a praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w czterech grupach wiekowych: trzylatki, czterolatki, pięciolatki oraz dzieci sześcioletni. Przedszkole posiada również dwa oddziały zamiejscowe mieszczące się w Szkole Podstawowej w Czańcu, do których uczęszcza 46 dzieci .
Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Dzieci mają do dyspozycji cztery duże sale zabaw, dwie jadalnie, dwie łazienki, przestronne szatnie. Ponadto w przedszkolu znajduje się szatnia i łazienka dla personelu oraz pokój dyrektora i intendenta.
 
Budynek w całości jest użytkowany przez przedszkole. Na strychu znajdują się pomieszczenia magazynowe, a w piwnicach magazyn żywieniowy oraz kotłownia.
Pilnych prac remontowych wymaga jeszcze elewacja zewnętrzna budynku.
 
Naszym głównym celem jest troska o wszechstronny rozwój naszych wychowanków poprzez tworzenie jak najlepszych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, stosowanie ciekawych
i nowoczesnych metod i form pracy, ciągłe doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu, zapewnienie opieki specjalistycznej dzieciom potrzebującym, nawiązywanie bliskiej współpracy z rodzicami, tworzenie miłej i serdecznej atmosfery, oraz aktywny udział w życiu społeczności lokalnej.
Ogromną wagę przywiązujemy do poznawania i kultywowania tradycji regionalnych, do rozwijania zainteresowań w tym zainteresowań przyrodniczych dzieci oraz kontynuowanie tradycji
i obrzędów związanych z porami roku oraz świętami religijnymi.
Aktywnie uczestniczymy w uroczystościach lokalnych, przeglądach i konkursach. Uczymy dzieci szacunku do starszych osób oraz do symboli narodowych. Organizujemy uroczystości przedszkolne, spotkania rodzinne, zajęcia otwarte oraz zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

Prowadzimy zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, rytmika, zajęcia teatralne, plastyczne itp. Dzieci mają również możliwość udziału w różnorodnych spektaklach teatralnych, spotkaniach
z ciekawymi ludźmi, udziału w wyjazdach do kina, teatru oraz na wycieczki.
Zapraszamy do przedszkola naszych starszych kolegów ze szkoły i innych przedszkoli.
 
Jesteśmy przedszkolem z sześćdziesięcioletnią tradycją . Cieszy nas, że przychodzą do nas wnukowie i dzieci naszych wychowanków. Chcemy się zmieniać i łączyć nowoczesne metody wychowania
i nauczania z tradycją wynikającą z kilkudziesięciu lat naszego istnienia.
Mamy nadzieję, że nasze działania służą tworzeniu warunków do jak najlepszego rozwoju naszych wychowanków i dobremu startowi w edukacyjne życie.
 
Dyr. Bogusława Błasiak
 
 
 
43–354 Czaniec
Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu
Ul. Królewska 16
Tel: 33/ 81 09 509

Skip to content